м. Хмельницький

вул. Проскурівського Підпілля, 63

ТЦ « Атріум », 3-й поверх

моб. +38(067)382-55-00

Ми у Соціальних мережах:
 

Договір публічної оферти про надання послуг з навчання

м. Хмельницький                                                                                                                                                           

2018 рік 

Фізична особа-підприємець Мандзій Сергій Володимирович, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 26730000000015633 від 11.08.2006р., керуючись статтями 634, 641, 642 Цивільного кодексу України робить пропозицію необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір про надання послуг навчання на умовах, що вказані нижче:

 1. Терміни, що вживаються в Договорі
  1.1  В цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

– Договір – даний Договір публічної оферти про надання послуг навчання;

– Виконавець – ФО-П Мандзій Сергій Володимирович.;

– Слухач – дитина, що буде проходити навчання за цим Договором;

– Замовник – один з батьків або інший законний представник Слухача;

– Сторони, Сторона – Замовник і Виконавець разом або одна з цих осіб окремо;

– Веб-сайт – офіційний веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться за адресою http://roboclub.pro/roboclub-khmelnc/ , на якому розміщений Договір та інша необхідна для його виконання інформація;

– Публічна оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Веб-сайті, адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір;

– Заява – паперовий документ встановленої Виконавцем форми, який підписується Замовником та містить передбачену розділом 3 Договору інформацію;

– Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника укласти Договір.

 1. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за завданням Замовника надати послуги з навчання Слухача за напрямком: _____________________________________________________________ у відповідності до навчальної програми та розкладу занять Виконавця, а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги у порядку та на умовах, передбачених Договором.

2.2. Актуальний перелік навчальних програм, що пропонуються Виконавцем, напрямки навчання за відповідними програмами, їх вартість розміщені на Веб-сайті.

 1. Порядок укладення Договору

3.1. В процесі укладення Договору Замовник підписує Заяву, надану Виконавцем, в якій обов’язково зазначається:

1) Прізвище, ім’я та по-батькові Замовника.

2) Адреса реєстрації місця проживання (фактичного місця проживання Замовника).

3) Контактний номер мобільного телефону Замовника.

4) Чинна адреса скриньки електронної пошти Замовника.

5) Прізвище, ім’я, та дата народження Слухача.

6) Обрана Замовником навчальна програма, курс, номер відповідної навчальної групи, період навчання.

7) Вартість послуг навчання за обраною Замовником навчальною програмою та строки їх сплати.

3.2. Договір вважається укладеним після підписання Замовником Заяви, передачі її Виконавцю та здійснення оплати послуг навчання за обраною Замовником навчальною програмою (в день, коли будуть виконані всі зазначені умови).

3.3. У разі, якщо обрана Замовником навчальна програма передбачає поетапну оплату, Договір вважається укладеним після підписання Замовником Заяви, передачі її Виконавцю та здійснення першого платежу в якості оплати послуг навчання за відповідною навчальною програмою (в день, коли будуть виконані всі зазначені умови).

3.4. Здійснення Замовником дій, перелічених в пункті 3.2. або 3.3. Договору, є його Акцептом.

3.5. Договір вважається укладеним на строк, що дорівнює періоду навчання, зазначеному в Заяві. У разі відсутності письмових заяв Сторін, поданих за 5 календарних днів до закінчення строку дії Договору та здіснення Замовником оплати за наступний період навчання, у строк та в розмірі, визначених в наданому Виконавцем рахунку-фактурі, Договір вважається продовженим на наступний період навчання. Таке продовження здійснюється автоматично на кожен наступний період навчання за умови дотримання вимог, встановлених цим пунктом.

3.6. У разі, якщо після підписання Заяви Замовник не здійснить оплату послуг навчання за відповідною навчальною програмою або першого платежу в якості оплати послуг навчання за навчальною програмою, що передбачає поетапну оплату, у вказані в Заяві строки, Договір вважається неукладеним та будь-які взаємні зобов’язання у Сторін не виникають.

3.7. Протягом 3-х робочих днів з моменту підписання Замовником Заяви Виконавець надсилає на скриньку електронної пошти Замовника повідомлення з розкладом занять для відповідної навчальної групи за обраною Замовником навчальною програмою або надає такий розклад занять у письмовому вигляді.

 1. Порядок і умови надання послуг.

4.1. Навчання проводиться у навчальному класі за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 63, ТЦ «Атріум», 3-й поверх – технічна студія Робоклуб «Винахідник».

4.2. Тривалість одного курсу навчання складає  _____  академічних години.

4.3. В приміщенні навчального класу ведеться відеоспостереження.

4.4. Навчання проводиться в групах до 12 осіб.

4.5. Навчальні заняття тривають не менше і не більше ___ навчальних годин. Через одну годину навчання передбачається перерва 5 хвилин. Всі інші перерви в заняттях розглядаються як час навчання.

4.6. Для ведення навчального процесу використовуються _________________________________________________

4.7. Слухачеві, який пройшов сертифікований курс навчання, видається іменне свідоцтво про проходження навчання.

 1. Вартість навчання, порядок прийняття та оплати послуг

5.1. Вартість навчання визначається згідно з прайс-листом Виконавця на момент укладення Договору і зазначається в Заяві.

5.2. Оплата за цим Договором проводиться Замовником на умовах часткової передоплати шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Виконавця, реквізити якого зазначені в розділі 10 Договору, або на інший рахунок, вказаний Виконавцем у рахунку-фактурі, в термін/строк, вказаний у відповідному рахунку-фактурі за схемою платежів.

5.3. Невідвідування Слухачем всіх чи частини занять, передбачених розкладом проведення занять за цим Договором, не є підставою для повернення Замовнику сплачених за Договором коштів. Норми цього пункту не застосовуються у випадках дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця, передбачених пунктами 8.4. та 8.5. Договору.

5.4. Надання навчальних послуг підтверджується Актом про надані послуги, який складається Замовником і підписується Замовником та Виконавцем за результатами надання послуг, в останній день кожного навчального періоду. Якщо протягом 10 календарних днів з дати останнього дня навчання (або відповідного навчального періоду) Замовник не передає Виконавцю підписаний Замовником Акт про надані послуги і не пред’являє в цей строк мотивованих письмових претензій щодо наданих послуг, послуги вважаються наданими належним чином, а Акт про надані послуги – затверджений Замовником без жодних претензій до Виконавця.

5.5. Повернення Виконавцем Замовнику коштів, сплачених на виконання цього Договору, з підстав, визначених цим Договором, здійснюється виключно шляхом безготівкового переказу на рахунок, вказаний Замовником.

 1. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Здійснити оплату послуг з навчання за цим Договором в порядку та на умовах, встановлених в Заяві.

6.1.2. Забезпечити явку Слухача у відповідності з узгодженим розкладом занять.

6.1.3. Забезпечити умови для виконання Слухачем практичних завдань, що видаються Виконавцем.

6.1.4. Забезпечити виконання Слухачем наступних умов:

– докладати максимум зусиль для засвоєння навчального матеріалу;

– відвідувати всі заняття, передбачені розкладом, не пропускати їх та не запізнюватись на них без поважних причин;

– виконувати всі вимоги викладачів Виконавця;

– вчасно та добросовісно виконувати домашні завдання, дані викладачами Виконавця;

– не передавати третім особам та не використовувати з комерційною метою без дозволу Виконавця методичний матеріал, що надається Слухачу для самостійної роботи;

– дбайливо ставитись до майна та обладнання Виконавця.

6.1.5. Нести матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Слухачем майну Виконавця, та відшкодувати таку шкоду в повному обсязі.

6.1.6. Невідкладно повідомляти Виконавця про зміну своїх контактних даних, таких як адреса місця реєстрації/фактичного проживання, номер мобільного телефону та адреса скриньки електронної пошти.

6.1.7. У разі хвороби Слухача чи іншої поважної причини пропуску Замовник повинен заздалегідь повідомити Виконавця про неможливість відвідування Слухачем певного заняття. У разі повідомлення Замовником Виконавця про неможливість відвідування Слухачем заняття не пізніше ніж за 4 (чотири) години до початку заняття, Слухач має право на безоплатне відвідування пропущеного заняття у день і час, повідомлений Виконавцем Замовнику. У разі пропуску без попередження оплата за пропущене заняття не повертається Замовнику.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. На одержання Слухачем якісних навчальних послуг у відповідності до умов цього Договору та вимог, що зазвичай ставляться до послуг такого характеру.

6.2.2. На уважне ставлення до Слухача, повагу до його честі і гідності з боку викладачів Виконавця.

6.2.3. На безпечні умови навчання для Слухача.

6.2.4. На повідомлення про зміни в навчальній програмі та/або розкладі проведення занять за цим Договором у строк, встановлений в пункті 7.2.1 Договору.

6.2.5. В будь-який час перевіряти хід і якість навчання, безпосередньо не втручаючись у навчальний процес.

 1. Права та обов’язки Виконавця

7.1. Виконавець зобов’язаний:

7.1.1. Надати Замовнику послуги з навчання Слухача у відповідності до навчальної програми і у навчальній групі, обраних Замовником, та розкладу занять для відповідної навчальної групи, встановленого Виконавцем.

7.1.2. Забезпечити Слухача учбовим місцем, обладнаним меблями, комп’ютерною та іншою необхідною електронною технікою.

7.1.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, яка стала йому відома під час виконання робіт за цим Договором. Зокрема, персональні дані Замовника та Слухача.

7.1.4. Забезпечити ведення викладачем Виконавця журналу обліку відвідування Слухачем курсів, зокрема прибуття і вибуття із занять. У разі відсутності Слухача на курсах під час занять, що відзначається у журналі обліку відвідування, Виконавець не несе відповідальності за Слухача.

7.1.5. Надавати за вимогою Замовника інформацію про відвідування Слухачем навчальних занять.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Вносити зміни в навчальну програму та/або розклад проведення занять, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за один тиждень. Таке повідомлення здійснюється шляхом направлення Виконавцем на скриньку електронної пошти Замовника електронного листа з відповідною інформацією / письмового повідомлення на поштову адресу Замовника / смс-інформування на мобільний телефон Замовника.

7.2.2. На використання робіт Слухача, що були створені у період дії Договору, а також вихідних кодів та матеріалів цих робіт, з ілюстраційною, демонстраційною та рекламною метою, включаючи та не обмежуючись публікацією в мережі Інтернет та використанням у друкованих матеріалах, з обов’язковим зазначенням автора роботи в усіх випадках.

7.2.3. Відмовити Замовнику в укладенні Договору у разі відсутності вільного місця в обраній Замовником навчальній групі.

7.2.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в порядку та на умовах, передбачених розділом 8 Договору.

 1. Підстави та порядок дострокового розірвання Договору

8.1. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника не допускається.

8.2. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця допускається виключно з підстав та в порядку, передбачених пунктами 8.3-8.5 Договору.

8.3. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це Замовника під розпис або шляхом надіслання рекомендованого листа на адресу Замовника, вказану останнім в Заяві, у разі, якщо Замовник прострочить оплату чергового платежу за навчальною програмою, що передбачає поетапну оплату, більш ніж на 5 робочих днів.

8.4. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це Замовника під розпис або шляхом надіслання рекомендованого листа на адресу Замовника, вказану останнім в Заяві, у разі грубого порушення Слухачем дисципліни під час проведення навчання, невиконання вимог викладачів Виконавця, агресивної поведінки по відношенню до викладачів або інших слухачів, умисного псування майна Виконавця. В такому випадку кошти, сплачені Замовником за заняття, які не відвідав Слухач, повертаються Виконавцем Замовнику протягом 5-ти робочих днів з моменту повідомлення Замовника, за вирахуванням вартості матеріальної шкоди, нанесеної Слухачем майну Виконавця.

8.5. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це Замовника під розпис або шляхом надіслання рекомендованого листа на адресу Замовника, вказану останнім в Заяві, у разі, якщо кількість дітей у навчальній групі, в якій мав навчатися Слухач, не досягне визначеної Виконавцем кількості. В такому випадку всі кошти, сплачені Замовником, повертаються Виконавцем Замовнику протягом 5-ти робочих днів з моменту повідомлення Замовника.

8.6. У разі настання обставин, передбачених пунктами 8.3, 8.4 або 8.5 Договору, Договір вважається розірваним з моменту отримання Замовником письмового повідомлення Виконавця про розірвання Договору (врученого особисто Замовнику або надісланого рекомендованим листом).

8.7. Окрім підстав, перелічених вище, Договір може бути розірваний достроково лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення між ними у письмовій формі угоди про розірвання цього Договору. 

 1. Інші умови Договору

9.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін по прийняттю на себе правових зобов’язань.

9.2. Замовник надає Виконавцеві згоду на збирання, зберігання та обробку своїх персональних даних, таких як прізвище, ім’я та по-батькові (в разі наявності), адреса місця реєстрації та фактичного проживання, номер мобільного телефону, адреса скриньки електронної пошти, та персональних даних Слухача, таких як прізвище, ім’я та дата народження, з метою здійснення Виконавцем своїх зобов’язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

9.3. Виконавець повідомляє Замовника, що є володільцем персональних даних, зібраних у Замовника та Слухача, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам лише у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Замовник надає Виконавцеві згоду на фотозйомку та відеозйомку Слухача під час проведення занять. Замовник також надає Виконавцеві згоду на подальше розміщення таких фотоматеріалів і відеоматеріалів на Веб-сайті, на сторінках Виконавця в соціальних мережах та на інших веб-сайтах.

9.5. Замовник надає Виконавцеві згоду на відеозйомку Слухача в місцях проведення занять камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження з метою захисту життя та здоров’я Слухача, викладачів Виконавця, інших осіб, а також майна Виконавця від протиправних посягань, без подальшого публічного використання цих відеоматеріалів.

9.6. Замовник несе ризик несприятливих для себе наслідків у вигляді непоінформованості про всі аспекти виконання Договору у разі неповідомлення Виконавця про зміну своїх контактних даних у відповідності до пункту 6.1.6 Договору.

9.7. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

9.8. В разі виникнення розбіжностей, протиріч чи спорів між Сторонами в процесі виконання цього Договору, Сторони зобов’язані вжити всіх можливих заходів до їх врегулювання шляхом переговорів. В разі неможливості врегулювати відповідний спір шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду за правилами підсудності, встановленими чинним в Україні законодавством.

9.9. Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, терористичних актів, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, валютних обмежень, інших дій державних органів, у тому числі органів виконавчої влади, які перешкоджають нормальній діяльності підприємств або унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим на те державним органом.

9.10. Умови цього Договору можуть бути змінені в Виконавцем в односторонньому порядку, шляхом оприлюднення змін або нової редакції Договору на Веб-сайті.  У разі незгоди Замовника із внесеними змінами він має право відмовитись від Договору, подавши Виконавцю письмову заяву про відмову від Договору. В такому разі Договір вважається  припиненим на 10-й календарний день з дати отримання Виконавцем письмової заяви Замовника про відмову від Договору.

Крім цього, Договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладення між ними у письмовій формі Додаткової угоди до Договору у вигляді єлиного документа.

9.11. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.12. Цей Договір припиняє свою дію внаслідок його повного належного виконання Сторонами.

 1. Реквізити Сторін.
Виконавець Замовник

ФО-П Мандзій Сергій Володимирович

2736014836

29000, Хмельницька обл.,

м. Хмельницький, вул. Перемоги,

буд. 3, кв. 8

info.km@roboclub.pro

Р/р 26006924424111 в АБ `Укргазбанк`, м.Київ. МФО 320478, тел.(0382)70-00-64, (067) 382-55-00

Платник єдиного податку, ІІ група без ПДВ

 

____________________________/ФО-П Мандзій С.В./

 

______________________________/________________/